2025 ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ | ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಜಿನೀವಾ: 2025 ರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿಯು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ (WEF) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೊಡಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ದೇಶಗಳ 32000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತು ಶೇಕಡಾ ಮಂದಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವು ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐವತ್ತಾರು ಶೇಕಡಾ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ … Read more