ಕೋವಿಡಿನಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಭಾರತವನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು | ಇದೀಗ ಕುವೈತಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನೊಂದಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳು

ಕುವೈತ್ ಸಿಟಿ: ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಂತೆ ಕುವೈತ್ ಕೂಡಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳಾದ ಐಎನ್ಎಸ್ ತಾಬರ್ ಮತ್ತು ಐಎನ್ಎಸ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. Day 2 of Sea-bridge ops: Medical Consignment from Kuwait to India.#INSTABAR carrying 40 MT Liquid Medical Oxygen, and 600 Oxygen Cylinders departs from Kuwait & is now homebound. Gratitude to all concerned authorities for the … Read more